MEMBERS

Professor

Designated Associate Professor

 • Shaopeng HU (Digital Manufacturing Education and Research Center)

Assistant Professor

Designated Assistant Professor

 • Feiyue WANG

Univ. Educational Administrator

 • Yukari KANEYUKI (Digital Manufacturing Education and Research Center)
 • Michiko KANZAKI
 • Arisa TOMURA

Secretary

 • Rumi HORIUCHI
 • Yuri ARAKI

Ph.D. Students

 • Kenji TAJIMA
 • Mengjuan CHEN
 • Abudoureheman TUNIYAZI
 • Wenxiang QIN
 • Hongyu DONG
 • Mukherjee SOURAJIT
 • Yuanhao BAO
 • Hao DUAN
 • Jinrun ZUO
 • Tegar Palyus FIQAR
 • Junhao LI

Master Course Students

 • Chenxu ZHAO
 • Kohei MASATSUGU
 • Teppei AONO
 • Keisuke SADAI
 • Kota SOGO
 • Toma MORI
 • Do Van THUAN
 • Takuto OGATA
 • Kei MORIWAKI
 • Reon NAKAMOTO
 • Yuma CHIBA
 • Xinbio ZHANG
 • Yuxuan YANG
 • Kunal DESARDA
 • Shaoqiang ZHANG
 • Yuya HAMANO
 • Kenta KAWAZUMI
 • Taiga KATO
 • Makoto KAWAE
 • Takahiro ARAKI
 • Boao XIE
 • Yipeng XU
 • Jie OU
 • Masahiro SUEHIRA
 • Seina HORIO
 • Ryosei IKEDA
 • Luzhe CHEN

Undergraduate Students

 • Eidai HONDA
 • Ryusei MATSUURA
 • Taira SHIMIZU
 • Yusuke NAGAO
 • Ryuma SUGIMOTO
 • Yuki OKUDA
 • Tatsuki WATANABE
 • Yuta YAMAGISHI
 • Taishi HAMAMOTO
 • Taisei KOSHIRO